چرا ای هموطن ساکت نشستی

  • پرینت
.

چرا ای هموطن ساکت نشستی
مگر با اهرمن پیمان ببستی؟

هموطن چرا تنها نشستی
چرا با هم میهنت پیمان نبستی

هموطن تا کی حقارت و بلاهت
هموطن تا کی شقاوت و قصاوت

هموطن بیا و از ناموست دفاع کن
بانوان را ز چنگ شیخ عرب رها کن

هموطن گرگ‏های تیز دندان
طمع کرده‏اند بحر ایران

هموطن برخیز خطر در کمین است
گر نجنبی تجزیه در کمین است

هموطن برخیز که شیخ‏های فربه
قسم خورده‏اند به جان جوانان خسته

هموطن برخیز که دکانداران دین
کمر بسته‏اند بحر نابودی دین

هموطن ایین تو هر چه که باشد
از میهن تو هرگز برتر نباشد

هموطن ایین تو با احترام است
شایسته‏ی اکرام و با احترام است

هموطن ایران ما بد حال و زار است
محتاج مزدک‏ها و مازیار است

بیا و خود را از این بدی رها کن
بسان کاوه از مام‏میهن دفاع کن

بیا تا بسان مرغ طوفان شعله‏ور‏شیم
بساط اهرمن از هم بپاشیم

بیا تا با کوروش پیمان ببندیم
ما همه رستمیم مرد میدان جنگیم

بیا تا با خود عهدی ببندیم
تا رهایی وطن با اهرمن بجنگیم